REGULAMIN

Żuławskiego Turnieju

KGW

                REGULAMIN

                III ŻUŁAWSKIEGO TURNIEJU KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH 2020 r.

 

I. Organizator: 
1. Organizatorem III  ŻUŁAWSKIEGO TURNIEJU KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH jest Stowarzyszenie Żuławy. 
2.  Osobą odpowiedzialną za organizację jest Anna Milarska: tel. 556257793, 577556504 a.milarska@miastonowydwor.pl 
3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej stowarzyszenia www.stowarzyszeniezulawy.org.pl 

II. Cele turnieju: 
1.    Integracja środowiska lokalnego Żuław 
2.    Zachowanie i popularyzowanie dziedzictwa kulturowego Żuław 
3.    Inspirowanie do pracy zespołowej 
4.    Pobudzenie aktywności wśród mieszkańców 
5.    Kultywowanie tradycji Żuław.
 
III. Warunki uczestnictwa: 
1.  W turnieju mogą brać udział Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia oraz grupy nieformalne, o profilu działalności zbliżonym do Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu gdańskiego, malborskiego, nowodworskiego i elbląskiego. 
2.  W turnieju uczestniczą wyłącznie członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, które zgłaszają swój udział do 02.03.2020 r. poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.stowarzyszeniezulawy.org.pl.
3.  Każde Koło Gospodyń Wiejskich reprezentuje drużyna w liczbie od 6 do 12 osób. W skład drużyny nie wlicza się osób akompaniujących. 

IV. Terminarz i organizacja:
II ŻUŁAWSKI TURNIEJ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH odbędzie się 14 marca 2020 r. od godz. 12:00 w Zespole Służba ratowniczych w Nowym Stawie przy ul. Bema 7. 

V. Konkurencje:
1. Dekoracja wiosenna z elementami żuławskimi – stroik. 
Koła Gospodyń Wiejskich przygotują do oceny stroik wiosenny wykonany dowolną techniką, zawierający elementy wyłącznie z naturalnych materiałów z elementami żuławskimi 

2.  Potrawa Żuławska – danie z wykorzystaniem sera lub twarogu. 
Koła Gospodyń Wiejskich przygotują potrawę nawiązującą do tradycji żuławskich lub wykonaną z produktów żuławskich oraz przepis i wyjaśnienie nawiązania do tradycji żuławskich w dowolnej formie pisemnej (1 strona formatu A4)

3.  Tablica – Historia naszej kapliczki. 
Koła Gospodyń Wiejskich przygotują tablicę o wymiarach: 1000x700 mm nawiązującą do tematu przewodniego (ekspozycja pionowa lub pozioma). Zdjęcie planszy musi zostać przesłane elektronicznie do osoby wskazanej w pkt . I. 2. do dnia 28.02.2019r. do godz. 12.00 Plansza oceniana będzie podczas prezentacji na scenie. Prezentację poprowadzi 1 osoba z KGW.  Czas wykonania – maksymalnie 2 minuty.

4.  Moda – Z morskiej toni. 
Modelka zaprezentuje się na scenie przez ok. pół minuty do własnego podkładu muzycznego. Po zakończeniu prezentacji indywidualnej nastąpi wspólna prezentacja modelek do muzyki przygotowanej przez organizatora. 

5.  Scenka kabaretowa – Czy kuma słyszała, że...
Każde Koło Gospodyń Wiejskich przedstawi scenkę na podany temat. W wykonaniu uczestniczy od 6-12 osób z danego KGW. Czas wykonania – maksymalnie 3 minuty. 

6. Piosenka z inscenizacją – Śpiewać każdy może.
Każde Koło Gospodyń Wiejskich zaśpiewa jedną piosenkę do własnego podkładu muzycznego. W wykonaniu uczestniczy od 6 do12 osób z danego KGW. Czas wykonania – maksymalnie 3 minuty. 

VI. Komisja konkursowa 
1.  Prezentację poszczególnych konkurencji oceniać będzie jury w składzie maksymalnie 5-osobowym wybranym przez organizatora.
2. Jury ocenia występy poszczególnych KGW w oparciu o kryteria ocen, które stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu
3. Jury wyłoni najlepsze Koło Gospodyń Wiejskich - laureata GRAND PRIX 

VII. Nagrody 
1. Wszystkie zespoły uczestniczące w turnieju otrzymają upominki rzeczowe i dyplomy od organizatora i sponsorów. 
2. Przewiduje się przyznanie nagrody dla laureata GRAND PRIX oraz Pucharu Prezesa Stowarzyszenia Żuławy.

 

VIII. Informacje dodatkowe 
1. Dopuszcza się udział osób spoza KGW wyłącznie dla akompaniującego zespołu muzycznego. 
2. Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora. 
3. Rozstrzygnięcie jury jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie). 
4. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca organizacji i z powrotem. 
5. Wszystkie uczestniczki zobowiązane są do zachowania zasady fair-play. 
6. Informacje o wynikach turnieju będą opublikowane na stronie internetowej organizatora oraz w mediach społecznościowych. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana obowiązuje z chwilą opublikowania zmienionej wersji regulaminu na stronie internetowej www.stowarzyszeniezulawy.org.pl 
8. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.). 

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119.1. z 04.05.2016) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych uczestników turnieju jest Stowarzyszenie Żuławy z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Sikorskiego 21; kontakt: a.milarska@miastonowydwor.pl

  2. Dane osobowe uczestników turnieju przetwarzane będą w celu organizacji, przeprowadzenia, udokumentowania i rozliczenia konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  3. Odbiorcami danych osobowych uczestników turnieju będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  4. Dane osobowe uczestników turnieju, będą przechowywane przez okres 5 lat lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.

  5. Uczestnicy turnieju posiadają prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

                                        Kryteria oceny poszczególnych konkurencji
             II ŻUŁAWSKIEGO TURNIEJU KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH 2019 r.


1. Dekoracja wiosenna z elementami żuławskimi (stroik)

1     obecność elementów żuławskich     0-1 pkt 
2     nawiązanie do tematu - wiosny     0-1 pkt 
3     kreatywność, oryginalność     0-1 pkt 
4     estetyka wykonania stroika     0-1 pkt 
5     elementy rękodzielnicze     0-1 pkt 
łącznie do zdobycia     0-5 pkt 
Uwaga: za wykorzystania elementów sztucznych jury odejmie 0,5 pkt.

2. Potrawa żuławska - danie z wykorzystaniem sera lub twarogu

1     smak     0-2 pkt 
2     nawiązanie do tematu (potrawa żuławska lub produkty żuławskie)     0-2 pkt 
3     estetyka dania     0-1 pkt 
łącznie do zdobycia     0-5 pkt 

3. Tablica – Historia naszej kapliczki

1     nawiązanie do tematu     0-1 pkt 
2     kreatywność, oryginalność     0-1 pkt 
3     estetyka wykonania     0-1 pkt 
4     prezentacja    0-2 pkt 
łącznie do zdobycia     0-5 pkt 
Uwaga: za przekroczenie wymiarów o 5cm jury odejmie 0,5 pkt.

4. Moda – Z morskiej toni

1     ogólne wrażenie, prezentacja     0-1 pkt 
2     nawiązanie do tematu    0-1 pkt 
3     kreatywność, oryginalność     0-1 pkt 
4     estetyka wykonania stroju     0-1 pkt 
5     dobór muzyki     0-1 pkt 
łącznie do zdobycia     0-5 pkt 

5. Scenka kabaretowa – Czy Kuma słyszała, że....
 
1     ogólne wrażenie, prezentacja     0-1 pkt 
2     nawiązanie do tematu, przesłanie     0-1 pkt 
3     elementy kabaretowe     0-1 pkt 
4     estetyka wykonania strojów     0-1 pkt 
5     kreatywność, oryginalność    0-1 pkt 
łącznie do zdobycia     0-5 pkt 
Uwaga: za przekroczenie czasu prezentacji o 0, 5 minuty jury odejmie 0,5 pkt.

6. Piosenka z inscenizacją – Śpiewać każdy może

1     ogólne wrażenie, prezentacja     0-1 pkt 
2     spójność inscenizacji z piosenką     0-1 pkt 
3     nawiązanie do tematu, przesłanie    0-1 pkt 
4     estetyka wykonania strojów     0-1 pkt 
5     zaangażowanie wykonawców    0-1 pkt 
łącznie do zdobycia     0-5 pkt 
Uwaga: za przekroczenie czasu prezentacji o 0, 5 minuty jury odejmie 0,5 pkt.

ŁĄCZNIE DO ZDOBYCIA     0-25 pkt 
 

POBIERZ