Członkowie

STOWARZYSZENIA

Miasto Elbląg

Miasto Gdańsk

Miasto Krynica Morska

Miasto Malbork

Powiat Elbląski

Powiat Gdański

Powiat Malborski

Powiat Nowodworski

Gmina Braniewo

Gmina Cedry Wielkie

Gmina Elbląg

Gmina Gronowo Elbląskie

Gmina Nowy Dwór Gdański

Gmina Nowy Staw

Gmina Ostaszewo

Gmina Pruszcz Gdański

Gmina Pszczółki

Gmina Stare Pole

Gmina Stegna

Gmina Suchy Dąb

Gmina Sztutowo

Pola mniszka

Władze

STOWARZYSZENIA

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

Jacek Michalski (przedstawiciel Gminy Nowy Dwór Gdański) - PREZES

Janusz Goliński (przedstawiciel Gminy Cedry Wielkie) - WICEPREZES

Marian Cichon (przedstawiciel Powiatu Gdańskiego) - SEKRETARZ

Jerzy Szałach (przedstawiciel Gminy Nowy Staw) - SKARBNIK

Genowefa Kwoczek (przedstawiciel Powiatu Elbląskiego)

Marian Czapla (przedstawiciel Powiatu Malborskiego)

Marek Charzewski (przedstawiciel Miasta Malbork)

Piotr Grzelak (przedstawiciel Miasta Gdańsk)

KOMISJA REWIZYJNA:

Hanna Brejwo (przedstawiciel Gminy Suchy Dąb)

Barbara Bruzdewicz (przedstawiciel Gminy Elbląg)

Jacek Gross (przedstawiciel Powiatu Nowodworskiego)

Statut

STOWARZYSZENIA

POBIERZ

STATUT STOWARZYSZENIA ŻUŁAWY


tekst jednolity uchwalony 5 stycznia 2012 r. zawierający zmiany:
1. 5 listopada 2007 roku w §20 zmieniono ust.1
2. 19 lutego 2009 roku skreślono §6 ust.10
3. 19 lutego 2009 roku dodano §6a i §6b
4. 19 lutego 2009 roku zmieniono brzmienie §29
5. 5 stycznia 2012 roku zmieniono brzmienie §30
6. 12 kwietnia 2019 roku zmieniono brzmienie §16

 


Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
      §1  
Stowarzyszenie Żuławy, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7. kwietnia 1989 roku (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późn. zmianami) oraz na podstawie art. 84 Ustawy z dnia 8. marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 1996r. Nr 13, poz. 74 z późn. zmianami) i art. 75 Ustawy z dnia 5.czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 1998 r. Nr 91, poz. 578 z późn. zmianami), jest zarejestrowane, posiada osobowość prawną i powołane jest na czas nieokreślony.
      §2
1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Nowy Dwór Gdański.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może prowadzić działalność statutową poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z prawem miejscowym.
      §3
Stowarzyszenie używa odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
     §4
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o celach podobnych do celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może tworzyć lub współtworzyć fundacje.

 


Rozdział II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA
      §5
Celami Stowarzyszenia są:
1. współdziałanie dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Żuław delty Wisły i ich dobytku przed powodzią i innymi zagrożeniami;
2. podniesienie atrakcyjności życia i poprawa jakości zamieszkania na Żuławach delty Wisły;
3. tworzenie warunków dla optymalnego wykorzystanie walorów agroekologicznych Żuław delty Wisły;
4. działania na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego oraz odtworzenie tożsamości historycznej Żuław delty Wisły;
5. podejmowanie działań na rzecz edukacji ekologicznej i ochrony środowiska naturalnego w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju; ;
6. promocja Żuław delty Wisły jako obszaru o unikatowych walorach turystycznych;
7. rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Żuław delty Wisły;
8. rozwój obszarów wiejskich Żuław delty Wisły;
9. zmniejszenie bezrobocia na terenie Żuław delty Wisły;
10. podniesienie poziomu opieki zdrowotnej i socjalnej mieszkańców Żuław delty Wisły;
11. podniesienie poziomu kultury i oświaty na terenie Żuław delty Wisły;
12. zwiększenie zasięgu współpracy zagranicznej;
13. przygotowanie regionu do integracji z Unią Europejską.
       §6
Dla osiągnięcia powyższych celów Stowarzyszenie:
1. gromadzi środki budżetowe i pozyskuje środki pomocowe na sukcesywną modernizację infrastruktury przeciwpowodziowej, melioracyjnej, wodnokanalizacyjnej i energetycznej.
2. reprezentuje interesy gmin i powiatów żuławskich będących członkami stowarzyszenia w zakresie ochrony życia i zdrowia mieszkańców oraz środowiska przyrodniczego wobec administracji rządowej i władz regionalnych.
3. podejmuje przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji rolnictwa i przetwórstwa spożywczego, przy uwzględnieniu wykorzystania optymalnych warunków agroekologicznych Żuław.
4. działa na rzecz kompleksowej modernizacji obszaru Żuław opartej na rachunku efektywności uzyskania produktu rolniczego przy uwzględnieniu utrzymania pełnego bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
5. podejmuje wspólne przedsięwzięcia w zakresie odbudowy tożsamości kulturowej struktur wiejskich i odnowy krajobrazu Żuław dla rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej.
6. wnioskuje w sprawie ustalenia kierunków rozwoju gospodarczego poszczególnych obszarów.
7. nawiązuje współpracę z samorządami europejskimi o podobnych warunkach geograficznych i ekologicznych.
8. współpracuje ze związkami komunalnymi, organizacjami gospodarczymi i naukowymi.
9. wymienia doświadczenia w zakresie realizacji zadań komunalnych wpływających na ochronę i kształtowanie środowiska.
10. skreślony
11. może tworzyć jednostki organizacyjne, w tym przedsiębiorstwa i zawierać umowy z innymi podmiotami.
12. organizuje szkolenia, seminaria, konferencje, odczyty, pokazy i dyskusje;
13. prowadzi banki informacji;
14. organizuje konkursy, przyznaje nagrody i wyróżnienia;
15. wydaje foldery, ulotki, biuletyny, materiały szkoleniowe oraz inne publikacje;
16. współdziała z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i agendami rządowymi, prywatnymi, samorządami, przedsiębiorstwami i innymi jednostkami krajowymi i zagranicznymi;
17. inicjuje, tworzy, wspiera działania i instytucje związane z rozwojem przedsiębiorczości;
18. wspiera instytucje i działania na rzecz rozwoju infrastruktury Żuław delty Wisły;
19. prowadzi inne, nie wymienionych wyżej, działania mogące przyczynić się do realizacji celów Stowarzyszenia.

      §6a
Przedmiotem działalności statutowej nieodpłatnej Stowarzyszenia oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) jest:
1. wydawanie książek 58.11.Z;
2. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z;
3. pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z;
4. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.11.Z;
5. działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.13.Z;
6. działalność związana z projekcją filmów 59.14.Z;
7. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z
8. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z
9. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z
10. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 72.20.Z;
11. działalność fotograficzna 74.20.Z;
12. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z;
13. działalność agentów turystycznych 79.11.A;
14. działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.B;
15. pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 79.90.C;
16. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z;
17. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z;
18. pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z;
19. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B;
20. działalność wspomagająca edukację 85.60.Z
21. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana 94.99.Z;
22. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 90.01.Z;
23. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 90.02.Z;
24. działalność obiektów kulturalnych 90.04.Z;
25. działalność bibliotek 91.01.A;
26. działalność archiwów 91.01.B;
27. działalność muzeów 91.02.Z;
28. działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych 91.03.Z.
29. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z.
      §6b
Przedmiotem działalności statutowej odpłatnej Stowarzyszenia zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007) jest:
1. działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 18.13.Z;
2. reprodukcja zapisanych nośników informacji 18.20.Z;
3. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 47.11.Z;
4. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z;
5. wydawanie książek 58.11.Z;
6. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z;
7. pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z;
8. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.11.Z;
9. działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.13.Z;
10. działalność związana z projekcją filmów 59.14.Z;
11. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z
12. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z
13. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z
14. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 72.20.Z;
15. działalność fotograficzna 74.20.Z;
16. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z;
17. działalność agentów turystycznych 79.11.A;
18. działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.B;
19. pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 79.90.C;
20. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z;
21. pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z;
22. pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z;
23. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B;
24. działalność wspomagająca edukację 85.60.Z
25. działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana 94.99.Z;
26. działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 90.01.Z;
27. działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 90.02.Z;
28. działalność obiektów kulturalnych 90.04.Z;
29. działalność bibliotek 91.01.A;
30. działalność archiwów 91.01.B;
31. działalność muzeów 91.02.Z;
32. działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych 91.03.Z.
33. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z.

 


Rozdział III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
      §7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych
      §8
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia są gminy i powiaty, które przedłożyły uchwały odpowiednio: rad gmin lub rad powiatów o przystąpieniu do Stowarzyszenia i wskazały swojego przedstawiciela.
2. Członkowie zwyczajni działają w Stowarzyszeniu poprzez swoich przedstawicieli wskazanych w uchwale lub decyzji właściwego organu gminy lub powiatu.
      §9
Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne, które dla poparcia działalności Stowarzyszenia zadeklarowały stałą składkę.
      §10
Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby szczególnie zasłużone w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
      §11
1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji kandydatów w drodze uchwały.
2. Odmowa przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia następuje w drodze postanowienia Zarządu. Zarząd jest zobowiązany powiadomić kandydata o odmowie przyjęcia pisemnie w terminie 14 dni. Powiadomienie powinno zawierać przyczyny odmowy przyjęcia oraz wskazanie możliwości odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków.
      §12
Członkowie zwyczajni, działający poprzez swoich przedstawicieli, mają prawo:
1. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu Członków;
2. korzystać z pomocy organizacyjnej i materiałów Stowarzyszenia;
3. zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i uwagi dotyczące programu i metod pracy;
4. współuczestniczyć w tworzeniu programu pracy Stowarzyszenia i jego realizacji;
5. wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia.
      §13
Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi posiadają prawo:
1. uczestniczenia z głosem doradczym w obradach Walnego Zgromadzenia Członków;
2. korzystania z pomocy organizacyjnej i materiałów Stowarzyszenia;
3. zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków i uwag dotyczących programu i metod pracy;
4. współuczestniczenia w tworzeniu programu pracy Stowarzyszenia i jego realizacji.
      §14
Członek zwyczajny lub wspierający Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
1. uczestnictwa w pracach, akcjach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
2. wypełniania zadań wynikających z funkcji pełnionych w Stowarzyszeniu;
3. prezentacji celów i programu Stowarzyszenia na zewnątrz;
4. terminowego opłacania składek członkowskich i innych zobowiązań na rzecz Stowarzyszenia.
      §15
Utrata członkostwa następuje z chwilą:
1. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia;
2. podjęcia uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków w przypadku niewypełniania obowiązków statutowych, w szczególności z powodu niepłacenia składek przez okres co najmniej sześciu miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia lub rażącego działania przynoszącego dobremu imieniu Stowarzyszenia ujmę;
3. śmierci członka, który jest osoba fizyczną lub utraty osobowości prawnej członka – osoby prawnej;
4. od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków. Zarząd jest zobowiązany pisemnie powiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu w terminie 14 dni. Powiadomienie powinno zawierać przyczyny skreślenia lub wykluczenia oraz wskazanie możliwości odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków.

 


Rozdział IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA
      §16
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków;
2. Zarząd;
3. Komisja Rewizyjna;
      §17
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa pięć lat.
2. W przypadku ustąpienia członka bądź innej okoliczności powodującej zmniejszenie składu władz, o których mowa w §16 p. 2 i 3, w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć jednej trzeciej liczby członków pochodzących z wyboru.
3. Uchwały i postanowienia władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. Obradujący mogą uchwalić głosowanie tajne.
      §18
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd corocznie.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej sześciu członków zwyczajnych lub z własnej inicjatywy w ciągu miesiąca od daty zgłoszenia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków rozpatruje wyłącznie sprawy dla których zostało zwołane.
4. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków powiadamia pisemnie członków Zarząd co najmniej na 14 dni przed terminem. Jeśli zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków nie stanowi inaczej, Walne Zgromadzenie Członków w drugim terminie odbywa się w tym samym miejscu pół godziny później
5. Z głosem stanowiącym biorą udział w Walnym Zgromadzeniu Członków wszyscy członkowie zwyczajni. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos. Głos doradczy przysługuje osobom zaproszonym oraz członkom wspierającym i honorowym.
6. Uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane zwykłą większością głosów w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania lub w drugim terminie Walnego Zebrania Członków bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
7. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie zmian statutu, nadania i pozbawienia godności członka honorowego oraz rozwiązania Towarzystwa wymagają większości 2/3 głosów członków w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania lub w drugim terminie Walnego Zebrania Członków bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.
      §19
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1. uchwalanie głównych kierunków, programów i planów działania Stowarzyszenia;
2. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia;
3. uchwalanie wysokości składki członkowskiej i zasad jej pobierania;
4. podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu Stowarzyszenia;
5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
6. podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej; nieudzielenie Zarządowi absolutorium jest równoznaczne z jego odwołaniem;
7. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd Stowarzyszenia;
8. podejmowanie uchwał oraz wyrażanie opinii w sprawach szczególnej wagi związanych z zakresem działalności Stowarzyszenia;
9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
10. wybieranie i odwoływanie w głosowaniu tajnym członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
11. wybieranie i odwoływanie w głosowaniu tajnym prezesa Stowarzyszenia;
12. podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych organizacji;
13. podejmowanie decyzji o utworzeniu jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorstwa;
14. rozpatrywanie skarg, wniosków lub odwołań członków Stowarzyszenia;
15. rozpatrywanie odwołań kandydatów na członków Stowarzyszenia w sprawie nieprzyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia;
16. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
      §20
1. Zarząd Stowarzyszenia składa się od pięciu do ośmiu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Prezesa wybiera się w oddzielnym głosowaniu.
2. Członkowie Zarządu konstytuują się na swoim pierwszym posiedzeniu, wybierając spośród siebie wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
      §21
Do kompetencji Zarządu należy:
1. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
2. kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
3. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
4. powoływanie i odwoływanie kierownika biura, jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorstwa posiadającego uprawnienia kierownika zakładu pracy;
5. podejmowanie decyzji w sprawach prowadzenia działalności gospodarczej;
6. prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy na działalność statutową;
7. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
8. powoływanie komisji, zespołów i innych ciał doradczych oraz określanie ich zadań;
9. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej.
      §22
1. Posiedzenia Zarządu zwołuje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, i przewodniczy im prezes lub działający z jego upoważnienia wiceprezes.
2. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni członkowie Stowarzyszenia, przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub zaproszone osoby nie będące członkami Towarzystwa.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu.
4. Organizację i tryb pracy Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu.
      §23
Do zaciągania zobowiązań majątkowych Towarzystwa upoważnieni są uchwałą Zarządu działający łącznie prezes oraz: inny członek Zarządu lub inna upoważniona osoba.
      §24
Dla ważności innych, niż w sprawach zaciągania zobowiązań majątkowych, pism i dokumentów wymagany jest podpis prezesa lub wiceprezesa.
      §25
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w organach Stowarzyszenia.
      §26
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia;
2. przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień;
3. składanie sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia;
4. wnioskowanie do Zarządu o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków;
5. wnioskowanie o skreślenie z listy członków Stowarzyszenia.
      §27
1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji może uczestniczyć w obradach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.
2. Organizację i tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej.
      §28
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków.

 


Rozdział V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
      §29
1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Fundusze Stowarzyszenia pochodzą ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, subwencji, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Stowarzyszenia przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne; dochodów ze zbiórek i aukcji organizowanych przez Stowarzyszenia lub na jej rzecz; papierów wartościowych; praw majątkowych oraz pożytków i dochodów z tych praw; odpłatnej działalności statutowej Stowarzyszenia; odsetek bankowych.
3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
      §30
Do zaciągania zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia upoważnieni są uchwałą Zarządu działający łącznie prezes lub zastępujący go wiceprezes oraz: inny członek Zarządu lub inna upoważniona osoba.

 


Rozdział VI. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
      §31
Uchwałę o zmianie statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zgodnie z zasadami określonymi w §18 punkcie 7.
   §32
Uchwałę w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zgodnie z zasadami określonymi w §18 punkcie 7.
      §33
W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza likwidację Stowarzyszenia. Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia może być przekazany organizacjom o celach zbliżonych do celów Stowarzyszenia.


Rozdział VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
      §34
We sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 7. kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późn. zmianami)
      §35
Postanowienia statutu wchodzą w życie z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o rejestracji Stowarzyszenia.

Sprawozdania

STOWARZYSZENIA

SPRAWOZDANIA MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIA FINANSOWE

kwiaty

Klauzula informacyjna

RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W STOWARZYSZENIU ŻUŁAWY


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy o
zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym
związanych.


Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Stowarzyszeniu Żuławy jest Prezes
Zarządu Stowarzyszenia Żuławy.


Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania
Stowarzyszenia, a także przysługujących uprawnień, można uzyskać kontaktując się z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych Stowarzyszenia Żuławy - adres e-mail: a.milarska@miastonowydwor.pl


Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) uczestnictwa z działaniach prowadzonych przez Stowarzyszenie Żuławy, w szczególności: szkolenia,
spotkania informacyjne, wizyty studyjne, konkursy, turnieje, konferencje;
b) prowadzenia ewidencji członków Stowarzyszenia i ich przedstawicieli;
c) realizacji umów zawartych z pracownikami Stowarzyszenia oraz umów z podmiotami zewnętrznymi na
realizację określnych usług;
d) realizacji promocji produktu turystycznego Pętla Żuławska;
e) realizacji umów na realizację usług z zakresu działalności odpłatnej stowarzyszenia;
f) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.


W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przetwarzają dane osobowe dla
których Administratorem jest Prezes Stowarzyszenia Żuławy.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w
pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą
przetwarzania
danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów
prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu
danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje
ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy
prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na
podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na
podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny
charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane
dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest
dzieckiem.


W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.


W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Stowarzyszeniu Żuławy
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.


W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.


Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.


Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 
Kwiat róży

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp


Stowarzyszenie Żuławy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.stowarzyszeniezulawy.org.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-01-01.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-08-01
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Milarska, a.milarska@miastonowydwor.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +4857755650. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
W budynku siedziby biura Stowarzyszenia Żuławy – w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wejhera 3, przy bocznym wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.  Bariery architektoniczne tj. schody uniemożliwiają poruszanie się osób na wózkach po terenie Urzędu. Istnieje jednak możliwość obsługi klienta w Sali konferencyjnej na parterze. W budynku nie ma dostępnych toalet dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem Urzędu wyznaczono miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych. Osoba pracująca na stanowisku obsługi klienta jest przeszkolona z języka migowego. Budynek główny Urzędu Miejskiego przy ul. Wejhera 3 zostanie przystosowany na potrzeby osób niepełnosprawnych w 2021 roku.

Do obu budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Podstawa prawna
Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848
 

W rozkwicie

Polityka

COOKIES

 

 

POLITYKA COOKIES

 

Polityka cookies sporządzona została zgodnie z obowiązkami wynikającymi z nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, które weszły w życie 22 marca 2013 roku. Obowiązki te podobnie są realizowane w całej Europie wskutek implementowania dyrektywy europejskiej.
Niniejsza polityka cookies dotyczy usług oferowanych w ramach tej strony (Serwis).


Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator tej strony.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

- dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, - dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;


W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

- niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
- wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
-  funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
- reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.


W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.